Huntsman Performance Products är en del av företaget Hunstman, ursprungligen känt för sina innovationer inom specialprodukter och petrokemikalier. Huntsman har för närvarande cirka 16 000 anställda på flera olika platser. Huntsman Performance Products är en ledande tillverkare av kemikaliska mellanprodukter och arbetar med globala kunder för att leverera lösningar på flera olika marknader. Deras grupper av konsumentinriktade produkter baseras huvudsakligen på aminer, karbonater, ytaktiva medel och maleinsyraanhydrider.

Accelerator 400

Accelerator 400 används tillsammans med epoxihärdare för att främja härdningen i aminsystem. Accelerator 400 kan användas med JEFFAMINE®-sortimentet med polyeteramin från Huntsman, men kan även användas med de flesta andra aminer.

Lär dig mer

Alkylalkanolamines

Mångsidiga, multifunktionella molekyler som kombinerar egenskaperna hos aminer och alkoholer som kan genomgå reaktioner som är typiska för både aminer och alkoholer, och där amingruppen vanligtvis uppvisar en högre aktivitet. De primära tillämpningarna för Huntsmans alkylalkanolaminer finns bland annat inom byggindustrin, där de används som tillsatsämne i cement.

Lär dig mer

Amines

Används som acceleratorer, främst inom byggindustrin, i bland annat betong och cement.

Lär dig mer

APM

Aminopropylmorfolin (APM) är en högreaktiv, lågviskositetsamin som kan användas som reaktivt spädmedel i epoxiprodukter, t.ex. i beläggningar och lim där det krävs en kedjeförlängare eller tvärbindningsmedel i hartser, samt som en accelerator för system där man önskar långsammare härdning av amin.

Lär dig mer

APMMEA and APMMEA-WB

Huntsmans APMMEA-WB och APMMEA-aminneutralisatorer ger optimalt pH, emulsionsstabilitet och förbättrad pigmentdispersion, har låg viskositet och är i princip färglösa. APMMEA-WB är ett lättanvänt och kostnadseffektivt alternativ till neutraliseringsmedel, såsom 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) och flyktig ammoniak, samtidigt som det behåller eller till och med förbättrar färgens egenskaper.  Jämfört med AMP 95 ger APMMEA-WB bättre stabilitet på lång sikt, och är idealisk för framställning av lågaromatiska färger. APMMEA-WB används för en mängd vattenbaserade produkter, och har en hög kokpunkt och lågt ångtryck vilket ger den ett minimalt VOC-värde. APMMEA är en 100 % version av APMMEA-WB med ett amininnehåll på 15mekv/g, högre än AMP. Vid användning som ett alternativ till AMP resulterar det i ett högre pH, högre färgviskositet samt en förbättrad förtjockningseffekt. APMMEA kan hjälpa dig att minska mängden av andra tillsatser i dina färger, t.ex. förtjockningsmedel eller dispergeringsmedel

Lär dig mer

Ethyleneamines

Används huvudsakligen som reaktionsintermediärer, som på grund av sin höga reaktivitet kan bilda polymera produkter, fungera som hydrofiler i ytaktiva ämnen, interagera med metalljoner och -ytor, vara syraavskiljare samt kvartiseras.

Lär dig mer

JEFFADD® MW

JEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

Lär dig mer

JEFFAMINE® Polyetheramines

JJEFFAMINE® Polyeteraminer är ett extremt mångsidigt produktsortiment som används främst i epoxysystem. Används främst för att öka flexibiliteten, segheten, hydrofiliteten eller hydrofobiciteten (beroende på vilken produkt som används), och erbjuder också olika reaktiviteter, god temperaturstabilitet, är i princip färglös och har låg viskositet. Jämfört med andra aminbaserade produkter ger JEFFAMINE® polyeteraminer lägre toxicitet, lägre tendens att missfärga, och eftersom aminerna kan hindras kan de vara mindre reaktiva. Hindring av aminerna möjliggör långsammare reaktioner, t.ex. med epoxihartser samt bättre färgstabilitet. JEFFAMINE® polyeteraminers mångsidighet kommer från ett brett spektrum av molekylvikter, aminfunktionalitet, upprepande enhetstyp och distribution. Sortimentet, som är baserat på etylenoxid (EO), propylenoxid (PO), en EO/PO-blandning samt polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundära aminer, hindrade aminer och PTMEG-baserade aminer De främsta fördelarna är: Bra egenskaper vid låga temperaturer Flexibilitet Seghet Hydrofilicitet/hydrofobicitet (beroende på vilken produkt som används) Kontrollerad fuktabsorption. Användbar för ett brett utbud av applikationer som omfattar epoxihärdning, polyurea och polyamider i en rad beläggningsprodukter, bläckharts, lim, elastomerer, smältlim, tätningsmedel, plaster och kompositer. Andra tillämpningar är bland andra tillsats i cement, oljefält (demulsifiering) och syra-neutralisering. Även utbudet av användning inom dispergering växer.

Lär dig mer

JEFFCAT® Catalysts

JEFFCAT®-katalysatorer används mycket inom arbeten med uretan, inklusive tillverkning av polyeter- och polyesterskum, elastomerer, beläggningar, uretanplaster och lim.

Lär dig mer

JEFFLINK® 136 Diamine

Aminkedjeförlängare med långsammare reaktion för UV-stabila, alifatiska polyureasystem för beläggningar, lim och tätningsmedel som används för att ersätta traditionella sekundära aromatiska diaminer.

Lär dig mer

JEFFOX®

JEFFOX®-sortimentet används främst som en effektiv vattenlöslig skumdämpare för betong, men även i metallbearbetningsapplikationer som ett utmärkt smörjmedel under högt tryck, och är lämpligt för formulering i metallbearbetningsvätskor. JEFFOX® kan användas som fristående smörjmedel eller som tillsatsmedel i vattenbaserade metallbearbetningsvätskor

Lär dig mer

JEFFSOL® Carbonates

JEFFSOL®-karbonater kan användas som ""säkra"" och miljövänliga lösningsmedel som ersättning till farliga och mycket flyktiga lösningsmedel som metylenklorid, aceton och aromatiska lösningsmedel.

Lär dig mer

JEFFSPERSE®

Icke-joniska, polymera dispergeringsmedel för vattenhaltiga pigmentkoncentrat. JEFFSPERE® innehåller pigmentaffiniska grupper som ger stark, sammanhängande adsorption på pigmentytan och vattenkompatibla kedjor som ger sterisk stabilisering efter adsorption på pigmentytan.

Lär dig mer

Morpholine and DIGLYCOLAMINE® Agent

Används på marknaden för CASE, metallindustri och fastighetsvård som emulgeringsmedel och vätmedel; morfolin fungerar även utmärkt som en korrosionshämmare, speciellt i ångpannsystem. Kan användas inom vattenbehandling eftersom det är blandbart med vatten samt ett stort antal andra organiska lösningsmedel. DIGLYCOLAMINE® Agent är en 2-(2-aminoetoxi)etanol som används som skumstabilisator, vätare, emulgeringsmedel och en amid i metallbearbetning, personvård och elektronik.

Lär dig mer

Nonylfenol

Nonylfenol är en viskös vätska, löslig i olja och organiska lösningsmedel men däremot olöslig i vatten. Fungerar främst som en accelerator för epoxihärdningssystem i CASE, men har även tillämpningar inom metallbearbetning och smörjmedel.

Lär dig mer

SURFONIC® SM

SURFONIC® SM natriumsulfonater bidrar med utmärkta emulgerings- och korrosionshämmande egenskaper i industriella smörjmedelformuleringar, såsom metallbearbetningsvätskor och hydraulvätskor. SURFONIC® SM finns tillgängligt i en rad molekylvikter och är kompatibla med ett brett sortiment av mineraloljor och syntetiska bassmörjmedel.

Lär dig mer