Huntsman Performance Products er en del av Huntsman-selskapet, opprinnelig kjent for innovasjonen de har hatt innen detaljprodukter og petrokjemi. Huntsman sysselsetter i dag cirka 16 000 personer ved flere lokasjoner. Huntsman Performance Products er en ledende produsent av utviklende kjemikalier og samarbeider med kunder over hele verden, for å levere løsninger på tvers av flere forskjellige markeder. Deres grupper av forbrukerorienterte produkter er hovedsakelig basert på aminer, karbonater, overflateaktive stoffer og maleinsyreanhydrider.

Accelerator 400

Accelerator 400 brukes med epoksyherdere for å fremme epoksyherding i aminsystemer. Accelerator 400 kan brukes med Huntsman JEFFAMINE® Polyetheramine-serien, men kan også brukes sammen med de fleste andre aminer.

Lær mer

Alkylalkanolamines

Allsidige, multifunksjonelle molekyler som kombinerer egenskapene hos aminer og alkoholer og som kan gjennomgå reaksjoner som er typiske for både aminer og alkoholer, hvor aminegruppen som regel utviser høyere aktivitet. Huntsman alkylalkanolaminers primære anvendelsesområder inkluderer bruk i byggebransjen, som tilsetningsstoffer for sement.

Lær mer

Amines

Brukes som akseleratorer, hovedsakelig i byggebransjen i applikasjoner som betong og sement.

Lær mer

APM

Aminopropylmorfolin (APM) er et svært reaktivt, amin med lav viskositet som kan brukes som reaktivt fortynningsmiddel i epoksyprodukter, for eksempel belegg og klebemidler, avhengig av funksjonaliteten som en kjedeforlenger eller et tverrbindingsmiddel i harpikser og som en aksellerator for tregere herdende aminholdige systemer.

Lær mer

APMMEA and APMMEA-WB

Huntsman APMMEA-WB og APMMEA amin-nøytralisatorer gir optimal pH, emulsjonsstabilitet og forbedret pigmentdispersjon, har lav viskositet og er i hovedsak fargeløs. APMMEA-WB er lett å inkorporere, og er et kostnadseffektivt drop-in alternativ til nøytraliserende stoffer, som 2-amino-2-metyl-1-propanol (AMP) og flyktig ammoniakk, samtidig som du opprettholder eller til og med øker malingytelsen.  Sammenlignet med AMP 95, gir APMMEA-WB bedre langsiktig stabilitet og er ideell til formulering av maling med lavere lukt. APMMEA-WB brukes for en rekke vannbaserte belegg og har et høyt kokepunkt og lavt damptrykk som gir det et minimalt VOC-bidrag. APMMEA er en 100% versjon av APMMEA-WB med et amininnhold på 15meq/g, høyere enn AMP. Når det brukes som et alternativ til AMP, resulterer det i en høyere pH, høyere malingsviskositet og en forbedret tykningseffekt. APMMEA kan hjelpe deg å redusere nivået av andre malingtilsetninger, for eksempel fortykningsmidler eller dispergeringsmidler i formelen

Lær mer

Ethyleneamines

Brukes hovedsakelig som reaktive mellomprodukter. Takket være deres høye reaktivitet kan de danne polymere produkter, fungere som hydrofiler i overflateaktive stoffer, interagere med metall-ioner og metalloverflater, være syrefangere og bli quarternisert.

Lær mer

JEFFADD® MW

Utvvalg av iboende lavt skummende aminer som kan formuleres til metallbearbeidende væsker for å gi pH-buffering og en alkalisk kilde.

Lær mer

JEFFAMINE® Polyetheramines

JEFFAMINE® Polyetheraminer er et ekstremt allsidig produktsortiment som hovedsakelig brukes i epoksysystemer. Brukes hovedsakelig til å øke fleksibilitet, seighet, hydrofilitet eller hydrofobicitet (avhengig av produktet som brukes), og tilbyr også forskjellige reaktiviteter, gode temperaturstabiliteter, er i hovedsak fargeløse og har lav viskositet. Fordeler ved andre aminbaserte produkter JEFFAMINE® Polyetheraminer gir lavere toksisitet, redusert tendens til misfarging, og siden aminene kan hindres kan de være mindre reaktive. Forhindring av aminer tillater langsommere reaksjoner, for eksempel med epoksyharpikser og bedre fargestabilitet. JEFFAMINE® Polyeteraminers allsidighet kommer fra et bredt spekter av molekylvekter, aminfunksjonalitet, gjentatt enhetstype og distribusjon. Utvalget, som er basert på etylenoksid (EO), propylenoksyd (PO), en EO/PO-blanding og polytetrametylenglykol (PTMEG), består av monoaminer, diaminer, tiaminer, sekundære aminer, hindrede aminer og PTMEG-baserte aminer De viktigste fordelene er: Gode lavtemperaturegenskaper Fleksibilitet Tøffhet Hydrofilisitet/hydrofobisitet (avhengig av produktet som brukes) Kontrollert fuktighetsabsorpsjon. Nyttig for et bredt spekter av applikasjoner som inkluderer epoksyherding, polyurea og polyamider i en rekke belegg, blekkharpikser, klebemidler, elastomerer, smeltelim, tetningsmidler, engineering plast og kompositter. Andre anvendelser inkluderer sementtilsetninger, oljefelt (demulsifisering) og syrenøytralisering. Mengden av dispergeringsapplikasjoner øker også.

Lær mer

JEFFCAT® Catalysts

JEFFCAT®-katalysatorer brukes til et bredt spekter av uretanbruk, inkludert fremstilling av polyeter- og polyesterskum, elastomerer, belegg, uretanplast og klebemidler.

Lær mer

JEFFLINK® 136 Diamine

Aminekjedeforlenger med langsommere reaksjon for UV-stabile, alifatiske polyureasystemer for belegg, klebemidler og tetningsmidler som brukes til å erstatte tradisjonelle sekundære aromatiske diaminer.

Lær mer

JEFFOX®

JEFFOX®-serien brukes primært som en effektiv vannløselig avskummer for betong, også i metallbearbeiding som et utmerket smøremiddel under høyt trykk som er egnet for formulering i væsker for metallbearbeiding. JEFFOX® kan brukes som smøremiddel alene eller som tilsetningsstoff i vannbaserte væsker for metallbearbeiding

Lær mer

JEFFSOL® Carbonates

JEFFSOL® karbonater kan brukes som ""trygge"" og miljøvennlige løsemidler, og erstatter dermed farlige og svært flyktige løsemidler som metylenklorid, aceton og aromatiske løsemidler.

Lær mer

JEFFSPERSE®

Ikke-ioniske, polymere dispergeringsmidler for vannholdige pigmentkonsentrater. JEFFSPERE® inneholder pigmentaffiniske grupper som gir sterk, sammenhengende adsorpsjon på pigmentoverflaten, og vannkompatible kjeder som gir sterisk stabilisering etter adsorpsjon på pigmentoverflaten.

Lær mer

Morpholine og DIGLYCOLAMINE® Agent

Brukes i CASE, metallbearbeiding og hjemmestell markeder som emulgator og fuktemiddel; Morpholine virker også som en utmerket korrosjonsinhibitor, spesielt i dampkjeleanlegg. Har applikasjoner innen vannbehandling da den er blandbar med vann, samt et stort utvalg av andre organiske løsemidler. DIGLYCOLAMINE® Agent er en 2- (2-aminoetoksy) etanol som brukes som skumstabilisator, væter, emulgator og et amid i metallbearbeiding, personlig pleie og elektronikk.

Lær mer

Nonylphenol

Nonylphenol er en viskøs væske som er løselig i olje og organiske løsningsmidler, men ikke oppløselig i vann. Fungerer hovedsakelig som en akselerator for epoksyherdesystemer i CASE, og har også applikasjoner i metallbearbeiding og smøremidler.

Lær mer

SURFONIC® SM

SURFONIC® SM natriumsulfonater kan gi gode emulgerings- og korrosjonshemmende egenskaper i industrielle smøremiddelformeler som metallbearbeidingsvæsker og hydrauliske væsker. SURFONIC® SM er tilgjengelig med en rekke molekylvekter og er kompatibel med et bredt spekter av mineraloljer og syntetiske basissmøremidler.

Lær mer